PROJEKTIRANJE

Građevinski projekt

Izrada građevinskih projekata (hidroinstalacije, prometnice, proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i drugo)

Arhitektonski projekt

Izrada svih vrsta arhitektonstih projekata (idejni, glavni, izvedbeni)

Nostrifikacija projekata

Nostrifikacija idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izrađenih u inozemstvu (arhitektonskog, građevinskog i elektrotehničkog)

Izrada elaborata

Izrađujemo elaborate: prometni, geomehanički, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, gospodarenje otpadom, krajobrazni, konzervatorski, i druge

Energetsko certificiranje zgrada

Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada

Izrada troškovnika

Izrađujemo troškovnike prema Vašim potrebama i zahtjevima

Planiranje projekata

Savjetujemo i sa Vama planiramo Vaš projekt

Projekti sanacije

Izrada projekata sanacije opasnih mjesta na prometnicama, sanacije klizišta, sanacije objekata visokogradnje

NADZOR

Stručni i projektantski nadzor nad gradnjom

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i uzanci struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu

Financijsko praćenje gradnje

Izrada i kontrola mjesečnih situacija, okončanih obračuna i primopredaje radova

Tehnički pregled

Priprema dokumentacije i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja

Ispitivanje radova i ugrađenih materijala

Organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda

Koordiniranje gradnjom

Organizacija tjednih koordinacija i izrada zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja

Praćenje gradnje po fazama

Praćenje glavnog operativnog plana građenja u suradnji sa glavnim izvršiteljem radova

Tehničko savjetovanje u fazi realizacije gradnje

Stalno stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje, kod odabira
izvedbe pojedinih detalja izvedbenih projekata
Kontakt s nadležnim gradskim komunalnim službama kod izvedbe priključaka

Tehničko savjetovanje u fazi pripreme dokumentacije

Sudjelovanje u formiranju dokumentacije za nadmetanje
Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specifičnostima zadane investicije
Analiza i obrada dostavljenih ponuda
Stručna pomoć investitoru kod odabira glavnog izvoditelja
Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije