Geodezija

Geodetski projekt

sastavni je dio glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Parcelacija zemljišta

Podjela zemljišta na dijelove, nove katastarske čestice – sukladno urbanističkim uvjetima i zahtjevima naručitelja

Legalizacija objekata

Nudimo kompletnu pripremu tehničke dokumentaciju za legalizaciju svih objekata

Ucrtavanje objekata

Evidentiranje objekata i vodova u katastaraki operat i zemljišne knjige

Iskolčenje

Prenenosimo položajno i visinski točke na teren, kako bi se gradnja objekta odvijala sukladno projektu

Obnova međa

Obnavljamo i na teren prenosimo međe Vaših nekretnina, prema službenom katastarskom operatu

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Riješavamo probleme neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga

Geodetski snimak

Grafički prikaz stvarnog stanja na terenu za različite potrebe.

Identifikacija katastarske čestice

Usluga utvrđivanja katastarske oznake nekretnine, odnosno utvrđivanja položaja nekretnine.

Etažiranje

Uspostava etažnog vlasništva nad određenim dijelovima zgrade i njihovih pripadajućih dijelova

Posebna geodetska podloga

PGP (posebna geodetska podloga) dijela zemljišta na kojem se planira zahvat

Geodetsko snimanje vodova

Položajno i visinsko snimanje lomnih točaka vodova